Küpsised ja privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev küpsiste ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab infot, kuidas ja milleks andmetöötleja (edaspidi Lepp Motors) isikuandmeid (andmeid) kogub töötleb ja jagab. 

1.2. Andmesubjekt küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid Lepp Motors töötleb. 

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes külastab kodulehte www.leppmotors.ee (edaspidi koduleht), ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid. 

1.4 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

1.5. Lepp Motors järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. 

1.6. Kinnitades privaatsustingimused annab klient õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate küpsiste kasutamise ja privaatsustingimustega. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Lepp Motors kogub kodulehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid Google Analytics ja Facebook Pixel’i abil. 

2.2. Lepp Motors kasutab kodulehel küpsiseid. 

2.2.1 Küpsis on tekstikujuline andmeplokk, mis paigaldatakse kliendi veebibrauserisse. Küpsiseid võib kasutada hindamaks kuidas klient kodulehte kasutab,  kodulehele sisselogimiseks, eelistuste salvestamiseks, ostukorvi sisu meelespidamiseks ja teenuste ning ostmiseks. 

2.3. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt töötlemise eesmärgile:

2.3.1. Töötlemise eesmärk – turundus – Lepp Motors kasutab oma kodulehel isikuandmete töötluseks küpsiseid, et teostada turundustegevused efektiivsemalt ja koguda kasutusstatisikat, et muuta kodulehe külastused efektiivsemaks.

2.3.2. töötlemise eesmärk  – kliendihaldus 

2.3.3. töötlemise eesmärk – tellimuste töötlemine 

2.4. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

2.5. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.6. Lepp Motors ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2.7. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Lepp Motors organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

2.8. Lepp Motors säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

3. Klientide isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele. 

3.1. Kolmas isik on Lepp Motors lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Lepp Motors kliendile teenuseid. 

3.2. Lepp Motors kasutab igapäevaseks tegevuseks järgmisi kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

  • Zone – veebilehe majutust
  • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi
  • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui Lepp Motors töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Lepp Motors klienditoe poole aadressil info@leppmotors.ee 

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Lepp Motorsil on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.leppmotors.ee kaudu.